Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

Unit School

UNITSCHOOL FIX

Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา


Morning Talk วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา   

ร่วมแบ่งปันความรู้ จาก ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
กับหัวข้อเรื่อง สถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือภัยแล้ง สชป.7
โดย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7และ นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน , ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7

รายงานสรุป Morning talk

คอมเมนต์  

0 #1 สิรินภาพันธ์ 2560-06-24 07:05
ได้ความรู้ใหม่ๆ
อ้างอิง | รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช