Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
KM RIO7

Unit School

UNITSCHOOL FIX

"องค์ความรู้จากแผนการจัดการความรู้ ปี2555"

องค์ความรู้จากแผนการจัดการความรู้ ปี 2555

เรื่องที่ 1 การบริหารการใช้น้ำชลประทาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีล่าง-เซบายตอนล่าง Download
1.1 แนะนำกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ 4 ฝายธาตุน้อย   ppt 
1.2

ข้อมูลโดยสรุปของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่

doc 
1.3

ความคิดริเริ่ม

doc 
1.4 ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน doc 
1.5 บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน doc 

1.6

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน

doc
1.7

การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

doc
                   

 

เรื่องที่ 2 การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการเขตพื้นที่อุทกภัย จ.อุบลราชธานี Download
1.1 ปก doc 
1.2

คำนำ

doc 
1.3

สารบัญ

doc 
1.4 รายงานอุทกภัย 2555 doc 
1.5 สถานการณ์น้ำ doc 
1.6 สถานการณ์น้ำ 15 ก.พ. 2555 doc 
1.7 ภาพ imagespic
1.8 แผนระยะสั้น Excel icon 
1.9 แผนระยะปานกลาง Excel icon 
1.10 แผนระยะยาว Excel icon 
1.11 การป้องกันและแนวทางการบรรเทาอุกภัย doc
1.12 Power Point ppt 
     

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช