Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
KM RIO7

Unit School

UNITSCHOOL FIX

"การตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)"

รายการ

การตรวจประเมินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 7 ประจำปี 2559 (KMA 2016) icon update

การตรวจประเมินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 7 ประจำปี 2558 (KMA 2015)  

การตรวจประเมิณการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่7 ประจำปี 2557 (KMA 2014)  

การตรวจประเมินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 7 ประจำปี 2556 (KMA 2013) 

การตรวจประเมินการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 7 ประจำปี 2555 (KMA 2012)

เกณฑ์ประเมินการจัด การความรู้ ระดับสำนัก/กอง

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช