Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
36 คลังความรู้ สำนัก/กอง

Unit School

UNITSCHOOL FIX

"36 คลังความรู้"

 

  1. สำนักงานเลขานุการกรม
  2. กองการเงินและบัญชี
  3. สำนักกฎหมายและที่ดิน
  4. กองแผนงาน
  5. กองพัสดุ
  6. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  7. สำนักเครื่องจักรกล
  8. สำนักบริหารโครงการ
  9. สำนักทรัพยากรบุคคล
  10. สำนักวิจัยและพัฒนา
  11. สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
  12. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
  13. สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
  14. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
  15. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
  16. สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
  17. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  18. กลุ่มตรวจสอบภายใน
  19. กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
  20. สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  21. สำนักชลประทานที่ 1
  22. สำนักชลประทานที่ 2
  23. สำนักชลประทานที่ 3
  24. สำนักชลประทานที่ 4
  25. สำนักชลประทานที่ 5
  26. สำนักชลประทานที่ 6
  27. สำนักงานชลประทานที่ 7
  28. สำนักชลประทานที่ 8
  29. สำนักชลประทานที่ 9
  30. สำนักชลประทานที่ 10
  31. สำนักชลประทานที่ 11
  32. สำนักชลประทานที่ 12
  33. สำนักชลประทานที่ 13
  34. สำนักชลประทานที่ 14
  35. สำนักชลประทานที่ 15
  36. สำนักชลประทานที่ 16
  37. สำนักชลประทานที่ 17

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช