Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017)

Unit School

UNITSCHOOL FIX

รวมกิจกรรม KM

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017)

20170502 170502 0002

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7

ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017) โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผส.ชป.7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7


วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมหารือแนวทางและรับทราบเกณฑ์การประกวดการปฏิบัติงานตามภารกิจ (Work Smart award KM 2017) โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รอง ผส.ชป.7 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7

เอกสารประกอบการประชุม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช