Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้

Unit School

UNITSCHOOL FIX

รวมกิจกรรม KM

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้

20170501 170502 0002

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7

ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 7


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 7

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช