Unit School

UNITSCHOOL FIX

รวมกิจกรรม KM

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้

20170501 170502 0002

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7

ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 7


วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทีมงานการจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 ประชุมวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานชลประทานที่ 7

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช