Unit School

UNITSCHOOL FIX

โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรม KM เสวนา "แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียง"

 โครงการชลประทานมุกดาหาร จัดกิจกรรม KM เสวนา "แนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรฐกิจพอเพียง" วึ่งเป็นเสวนาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในโอกาสมหามงคลเส็จเถลิงถวัลบราชสมบัติ ครบ 70 ปี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559

โดยมีสัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ผู้บรรยายโดย นายสัณฐิต  พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน โดยมีผู้ร่วมรัฟังการบรรยายจำนวน 80 ราย

เอกสารเพิ่มเติม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช