Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
รายงานการประชุมทีมงานการจัดการความรู้

Unit School

UNITSCHOOL FIX

รายงานการประชุมทีมงานการจัดการความรู้

ไฟล์นำเสนอประชุมทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7
ไฟล์นำเสนอประชุมทีมงานวางกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2559
ไฟล์นำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์นำเสนอแนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ระดับส่วน/โครงการฯ สำนักงานชลประทานที่ 7
รายงานการประชุมการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 7

ทีมงานวางแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการความรู้ (Km Core team)

เอกสารประกอบการประชุม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช