Warning: Division by zero in /home/ridcom1/domains/rid7.com/public_html/km/libraries/gantry/features/vploqfnt.php on line 1191
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล)

Unit School

UNITSCHOOL FIX

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจ (ด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน ธุรการ และเครื่องจักรกล) นำโดย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผจบ.ชป.7 รักษาราชการแทน ผส.ชป.7 เป็นประธานในการเปิดงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบหลักฐานเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง วิทยากรบรรยาย เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในกรมชลประทาน จำนวน 2 ท่าน
1.นางสาวปุษยากรณ์ ผลไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
2.นางสาวอัมภรณ์ เจริญพงษ์กุล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ประกอบไปด้วย ผอ.ส่วน/โครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทาน และสำนักงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี

เอกสารเพิ่มเติม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช