Unit School

UNITSCHOOL FIX

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 7 ได้จัดโครงการ “ไหว้พระ 9 วัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย (Happy Camp #1)”

โดยมี นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เสริมสร้างปัญญาให้เจริญงอกงาม สร้างจิตสำนึกทางคุณธรรม ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมของสถานที่ที่ได้เดินทางไปศึกษา และเป็นการส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป ซึ่งมี หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและโครงการเข้าร่วมโครงการฯ
เอกสารเพิ่มเติม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช